Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klasy 470

Stowarzyszenie pasjonatów międzynarodowej olimpijskiej klasy 470

Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klasy 470

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klasy 470 i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”. Oficjalnym skrótem Stowarzyszenia jest “OSK 470”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy ” Prawo
  o stowarzyszeniach”.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.

II. Cel i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie żeglarzy związanych z flotą klasy 470 w Polsce oraz wspieranie zrzeszonych żeglarzy w zakresie organizowania imprez.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Organizowanie Zlotów na terenie całego kraju,

2)      Organizowanie zebrań oraz spotkań dyskusyjnych,

3)      Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji sportowych,

samorządu terytorialnego i administracji;

4)      Udzielanie informacji związanych z klasą 470 za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia oraz internetowych portali społecznościowych.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 8

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a)      wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b)      przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c)      kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e)      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f)       ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g)      rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 10

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 11

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a)      kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

c)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

IV. Członkostwo

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
 2. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać uczeń i inny niepełnoletni obywatel za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych oraz członków uczestników Stowarzyszenia należy:

a)      przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b)      terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c)      popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 18

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy “Prawo o stowarzyszeniach”.